}

ROZDZIAŁ I
OGÓLNE POSTANOWIENIA
§1
CEL I ZAKRES REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym obejmuje regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 UŚUDE oraz ogólne warunki umów zawieranych z Administratorem za pośrednictwem Serwisu zgodnie z rozdziałem 5B UPK.
 2. Regulamin znajduje zastosowanie do:
  • korzystania przez Użytkowników z Serwisu poprzez m.in. otwieranie, przeglądanie, udostępnianie;
  • subskrypcji Newslettera przez Użytkowników;
  • zawierania Umów Lead Magnet.
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:
  • a) adres e-mail: rodo@andea.com
  • b) numer telefonu: +48 12 259 35 20
  • c) osobiście pod adresem: ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków

§2
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia przyjmują następujące znaczenia:

 1. Administrator – Andea Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000419451, NIP: 6762455386;
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.andea.com/ i inne strony funkcjonujące w obrębie domeny, prowadzona przez Administratora, w ramach której możliwe jest zapoznanie się z materiałami udostępnianymi przez Administratora, a także zawarcie Umowy Lead Magnet;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym jeżeli nie ukończyła 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu;
 5. Konsument – Użytkownik zawierający z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Na potrzeby Regulaminu za Konsumenta uznaje się również osobę fizyczną zawierającą z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 6. Formularz – formularz internetowy dostępny w ramach Serwisu służący do subskrypcji Newslettera lub zamówienia Lead Magnet i zawarcia Umowy Lead Magnet;
 7. Materiały – Treści lub Usługi Cyfrowe (w szczególności e-booki (guides) oraz webinaria) dostarczane przez Administratora, za które Użytkownik nie wnosi opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi dane osobowe na cele marketingowe i promocyjne (w szczególności kontakt w celu przedstawienia swoich produktów i usług oraz wysyłki informacji handlowych, w tym Newslettera);
 8. Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o produktach i usługach (informacje handlowe) świadczonych przez Administratora lub inne spółki z grupy Andea. Newsletter może również obejmować informacje o nowościach i promocjach, jak również wskazówki i porady dotyczące produktów oraz serwisu, informacje o wydarzeniach z udziałem Administratora i innych podmiotów z grupy Andea oraz inne informacje mające na celu promocję produktów, usług i wizerunku Administratora i grupy Andea;
 9. Umowa lub Umowa Lead Magnet – zawierana na odległość umowa o dostarczanie Materiałów dostarczanych przez Administratora, za które Użytkownik nie wnosi opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi dane osobowe na cele marketingowe i promocyjne (w szczególności kontakt w celu przedstawienia swoich produktów i usług oraz wysyłki informacji handlowych, w tym Newslettera);
 10. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 11. Usługa Cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na:
  • a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
  • b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi;
  • c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 12. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 13. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 14. Polityka prywatności – polityka prywatności, czyli informacja wyjaśniająca, w jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe, dostępna tutaj: https://andea.com/pl/firma/polityka-prywatnosci

§3
SPOSÓB KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Administrator prowadzi stały nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Strony, dokładając starań, by zapewnić jej prawidłowe działanie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Strony, w tym dostępnych w jej ramach funkcjonalności, a także prawo do przerwania lub zaprzestania działania Strony z powodu, między innymi, czynności konserwacyjnych. Nie ma to wpływu na zobowiązania Administratora wynikające z wcześniej zawartych Umów.
 2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych określonych w § 4 Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora.
 4. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny na stronie internetowej https://andea.com/pl/lead-magnet. w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego.

§4
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Aby korzystać z Serwisu, w tym z Materiałów, należy spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
  • posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet z zalecanym systemem operacyjnym Windows 11 i Mac OS 10.10. lub minimalnym systemem operacyjnym Windows 7 lub urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS;
  • posiadanie zainstalowanej jednej z przeglądarek internetowych obsługujących JavaScript i pliki cookies:
   • Microsoft Edge począwszy od wersji 85;
   • Mozilla Firefox od wersji 70;
   • Google Chrome od wersji 70;
   • Opera od wersji 70;
   • Safari od wersji 14.
 2. Zawarcie umów i korzystanie z Materiałów i Newslettera wymaga, poza spełnieniem wymogów wskazanych w pkt 1, posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Do korzystania z niektórych Materiałów i Newslettera może być wymagane oprogramowanie umożliwiające otwieranie i edycję plików w formacie PDF, DOC, MP4, MP3, MOV, AVI. Dodatkowe warunki techniczne jakie musi Użytkownik niezbędne do korzystania z Materiałów mogą być wskazane każdorazowo w opisie danego Materiału.
 4. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie (z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej), Administrator nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Materiałów i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na ich jakość lub sposób korzystania, za co w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności.

§5
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Treści dostępne w ramach Serwisu, w tym blogi oraz dostarczane Użytkownikowi Materiały podlegają ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Serwis oraz Materiały i Newsletter mogą zawierać prawnie chronione znaki towarowe.
 2. Użytkownik może wykorzystywać Materiały wyłącznie na cele osobiste bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób do celów związanych z prowadzoną przez siebie działalnością (lub do innych celów komercyjnych).
 3. Zawierając Umowę, Użytkownik nabywa niewyłączną licencję na korzystanie z Materiałów na następujących polach eksploatacji:
  • wyświetlenie;
  • odtworzenie.
 4. Dalsze utrwalanie i zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu oryginału i kopii, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne wystawianie, wyświetlanie, zwielokrotnianie oraz udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp z dowolnego miejsca i w czasie przez siebie wybranym, a także jakiekolwiek inne korzystanie z Materiałów poza polami eksploatacji wskazanymi w ust. 3 powyżej jest niedozwolone.
 5. Modyfikacja i zmiana integralności Materiałów jest zabroniona bez zgody Administratora, chyba że wynika to z oczywistej konieczności, a Administrator nie miałby uzasadnionego powodu, aby się temu sprzeciwić.

ROZDZIAŁ II
UMOWA LEAD MAGNET
§6
ZAWARCIE UMOWY

 1. Za pośrednictwem Strony Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie Umowy Lead Magnet, czyli umowy o dostarczanie Materiałów (Treści lub Usług Cyfrowych), za które Użytkownik nie wnosi jakiekolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe do przetwarzania na cele marketingowe i promocyjne (w szczególności kontakt w celu przedstawienia swoich produktów i usług oraz wysyłki informacji handlowych, w tym Newslettera).
 2. Zawarcie Umowy wymaga:
  • zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności;
  • wypełnienia oraz przesłania Formularza;
  • a następnie potwierdzenia woli zawarcia Umowy, w tym zapisu na listę odbiorców informacji handlowej, w tym subskrybentów Newslettera, poprzez kliknięcie linku wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu.
 3. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika woli zawarcia Umowy, o którym mowa w ust. 2 lit. c) powyżej.
 4. Najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu własnych danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Użytkownika.

§7
PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem Umowy są Materiały dostępne w ramach Serwisu wybrane przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy.
 2. Opis Materiałów jest udostępniony w ramach Serwisu i stanowi integralną część Umowy.
 3. Pobranie Materiałów stanowiących pliki (w szczególności e-booków/guides) oraz udział w webinariach w czasie rzeczywistym ma charakter jednorazowy.
 4. W przypadku Materiałów stanowiących Usługi Cyfrowe (udostępnianych Użytkownikowi bez możliwości ich pobrania, w szczególności na platformie Administratora), Administrator zapewnia możliwość korzystania z nich (w tym odtwarzania) przez okres co najmniej dwóch tygodni od dnia ich dostarczenia.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pobranie lub zapisanie Materiałów przez Użytkownika skutkujące utratą dostępu.
 6. Materiały są zgodne z Umową, jeżeli:
  • zgodne z Umową pozostają w szczególności opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  • zgodne z Umową pozostają w szczególności przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Użytkownikowi, o którym Użytkownik powiadomił Administratora najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Administrator zaakceptował;
  • nadają się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Materiałów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • występują w takiej ilości i mają takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Materiałów tego rodzaju i których Użytkownik może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Materiałów oraz publiczne zapewnienia złożone przez Administratora, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie;
  • są dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Użytkownik może rozsądnie oczekiwać;
  • są zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Administratorowi przez Administratora przed zawarciem Umowy.
 7. Administrator informuje Użytkownika o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Materiałów z Umową oraz dostarcza je Użytkownikowi przez czas:
  • dostarczania Materiałów określony w Umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  • zasadnie oczekiwany przez Użytkownika, uwzględniając rodzaj Materiałów i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter Umowy, jeżeli Umowa przewiduje dostarczanie Materiałów jednorazowo lub częściami.
 8. Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Administratora zgodnie z ust. 7 powyżej, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Materiałów z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  • poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  • niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora.
 9. Administrator może dokonać zmiany Materiałów (z wyłączeniem Materiałów dostarczanych w sposób jednorazowy) polegającej na ich aktualizacji, poprawieniu lub ulepszeniu. O każdej takiej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości przesłanej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Materiałów lub korzystanie z nich, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.
 10. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Materiałów z Umową w dowolnej formie, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 11. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Administratora informacji o reklamacji. Administrator zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na podany przez niego adres e-mail.
 12. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Materiałów z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Materiałów z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili ich dostarczenia, istniał w chwili ich dostarczenia.

§8
WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik nie wnosi opłaty pieniężnej za dostarczone mu przez Administratora Materiały, jednakże dostarcza mu dane osobowe, które będą przetwarzane na cele marketingowe i promocyjne.
 2. Jeżeli Użytkownik nie chce dostarczyć Administratorowi danych osobowych na cele marketingowe oraz promocyjne, może zapłacić za nie określoną przez Administratora cenę. Nabycie Materiałów za opłatę pieniężną wymaga indywidualnego kontaktu z Administratorem.

§9
DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW

 1. Dostarczenie Materiałów Użytkownikowi następuje poprzez przesłanie odpowiednich plików lub linków na adres e-mail Użytkownika w terminie nie późniejszym niż:
  • dwa dni przed planowanym terminem webinarium (szkolenia, warsztatów), chyba że w opisie webinarium wskazano inaczej – w przypadku webinariów odbywających się w czasie rzeczywistym;
  • jeden dzień roboczy od chwili dotarcia do Administratora potwierdzenia Użytkownika, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit. c) Regulaminu – w przypadku pozostałych Materiałów nieopisanych w ust. 1 lit. a) powyżej.
 2. W przypadku gdy Użytkownik zapisze się na webinarium odbywające się w czasie rzeczywistym w terminie późniejszym niż trzy dni przed jego planowanym terminem, Administrator jest uprawniony do udostępnienia mu jego nagrania w terminie trzech dni roboczych od dnia jego odbycia zamiast zapewnienia udziału w webinarium w czasie rzeczywistym.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu webinarium w czasie rzeczywistym. O każdej zmianie terminu Użytkownik zapisany na niego zostanie poinformowany.
 4. W przypadku odwołania webinarium zaplanowanego w czasie rzeczywistym Administrator może zaproponować Użytkownikowi inne Materiały. Jeżeli Użytkownik nie jest zainteresowany zamianą, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy.
 5. Jeżeli Administrator nie dostarczył Materiałów Użytkownikowi, Użytkownik powinien wezwać go do ich dostarczenia.

§10
CZAS TRWANIA UMOWY

Administrator ma prawo kontaktować się z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych (w tym kontaktować się w celu przedstawienia swoich produktów i usług oraz przesyłania Newslettera na wskazany przez Użytkownika adres e-mail) przez okres 24 miesięcy od końca roku, w którym Umowa została zawarta Umowa, chyba że Umowa została rozwiązana przed upływem tego okresu.

§11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik może odstąpić od Umowy, jeżeli:
  1. Administrator nie dostarczy Materiałów w dodatkowym terminie wynoszącym 14 dni pomimo wezwania, o którym mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu;
  2. z oświadczenia Administratora lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Materiałów;
  3. Użytkownik i Administrator uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Materiałów miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Użytkownik nie dostarczył ich w tym terminie;
  4. Materiały są niezgodne z Umową oraz:
  • doprowadzenie do ich zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów lub
  • Administrator nie doprowadził Materiałów do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Użytkownika oraz bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika lub
  • brak zgodności Materiałów z Umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić je do zgodności z Umową lub
  • brak zgodności Materiałów z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego żądania Użytkownika do doprowadzenia ich do zgodności z Umową lub
  • z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Wzór odstąpienia stanowi załącznik do Regulaminu.

§12
WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Umowa zostanie rozwiązana bez okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy:
  • Użytkownik kliknie w link anulujący subskrypcję zawarty w treści e-maila wysyłanego w ramach Newslettera;
  • Użytkownik złoży skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na cele marketingowe oraz promocyjne.
 2. Umowa może zostać rozwiązana bez okresu wypowiedzenia przez Administratora, jeżeli Użytkownik nie wykazuje żadnej aktywności związanej z Newsletterem lub kontaktem z Administratorem, przez które rozumie się nieotwieranie maili wysyłanych przez Administratora przez czas co najmniej 6 miesięcy.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej dane osobowe udostępnione celem zawarcia Umowy będą przetwarzane na potrzeby archiwizacji w celu wykazania faktu zawarcia przez Użytkownika Umowy, w szczególności nie będą przetwarzane w celach marketingowych oraz promocyjnych.

§13
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy;
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między kupującym a sprzedawcą;
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

ROZDZIAŁ III
NEWSLETTER
§14
ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejszy rozdział znajduje zastosowanie, jeżeli Użytkownik w ramach Serwisu ma możliwość zapisania się na Newsletter Administratora. Nie dotyczy wysyłki Newslettera w ramach Umowy Lead Magnet.

§15
ZAPIS NA NEWSLETTER

 1. Zapisu na Newsletter dokonuje się w oknie dialogowym poświęconemu Newsletterowi dostępnym w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza, w tym podanie adresu e-mail, na który ma być dostarczany Newsletter, oraz jego wysłanie. Użytkownik może także zapisać się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa znajdującego się obok formularza kontaktowego.
 2. Użytkownik powinien niezwłocznie otrzymać wiadomość o zapisie na Newsletter na podany przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma takiej wiadomości w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji, powinien powiadomić o tym Administratora.
 3. Zapisanie się na Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w UŚUDE oraz w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.
 4. Zapisując się na Newsletter, Użytkownik zawiera umowę o świadczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, w której nie jest zobowiązany do świadczenia innych usług niż podanie danych osobowych, a dane te przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu wykonania umowy – wysyłki Newslettera.

§16
CZAS TRWANIA UMOWY

 1. O częstotliwości dostarczania Użytkownikowi Newslettera decyduje Administrator, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do jednorazowej wysyłki Newslettera.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, umowa, o której mowa w § 15 ust. 4 Regulaminu, przestaje obowiązywać po upływie 2 lat od końca roku, w którym została zawarta. Po tym okresie Administrator nie będzie już kierował do Użytkownika Newslettera, chyba że umowa zostanie przedłużona, strony zawrą nową umowę, w tym Umowę Lead Magnet.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę bez terminu wypowiedzenia oraz podawania przyczyny. Umowa zostanie rozwiązana w szczególności, jeżeli:
  • Użytkownik kliknie w link anulujący subskrypcję zawarty w treści e-maila wysyłanego w ramach Newslettera;
  • Użytkownik złoży skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na cele wysyłki Newslettera.
 4. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą umowy o dostarczanie Newslettera w dowolnej formie, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Administratora informacji o reklamacji. Administrator zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na podany przez niego adres e-mail.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§17
ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, takich jak zmiany prawne, technologiczne i biznesowe. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy są informowani przez umieszczenie nowej, zmienionej treści Regulaminu w ramach Serwisu.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem zamieszczenia nowej wersji lub w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu.
 3. W przypadku zawartych umów, zmieniony Regulamin wchodzi w życie począwszy od daty rozpoczęcia obowiązywania wskazanej przez Administratora. W przypadku umów zawartych przed tą datą, Użytkownik może wypowiedzieć stosowną umowę z powodu zmian Regulaminu lub domagać się stosowania wobec niego Regulaminu w poprzednio obowiązującym brzmieniu.

§18
PRAWO WŁAŚCIWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o drogą elektroniczną.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 3. Kwestie związane z ochroną danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności.

Wzór formularz odstąpienia od umowy

Pobierz formularz

Publication:
wtorek, 19 grudnia 2023
Share: