}

Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe (jako użytkownika) w związku z prowadzeniem stron/kanałów w serwisach społecznościowych Facebook (Meta), LinkedIn oraz YouTube.

 1. W związku z prowadzeniem przez Nas stron/kanałów/fanpage’ów w serwisach społecznościowych Facebook (Meta), LinkedIn oraz YouTube (dalej łącznie jako: „Profile”) Administratorem danych osobowych jest Andea Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków (KRS: 0000419451) (dalej jako: „My”, „Nas”, „Nasze”), adres poczty elektronicznej: rodo@andea.com.
 2. Przetwarzamy dane osobowe osób, które na naszych Profilach w mediach społecznościowych:
  • a) dokonały subskrypcji Profilu poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj” itp.
  • b) wykonały czynność/reakcję na Profilu w serwisach społecznościowych, np. poprzez kliknięcie „lubię to”, „skomentuj”, „udostępnij”, „zapisz post”, „podaj dalej” itp.
  • c) wysłały do Nas wiadomość prywatną poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.
 3. Dane osobowe uzyskujemy od administratorów serwisów Facebook Ireland Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company oraz YouTube, którego dostawcą jest Google LLC z Twojego publicznego profilu oraz wpisów na stronach ww. serwisów społecznościowych.
 4. Jako założyciel stron w wymienionych poniżej serwisach społecznościowych dostarczanych przez wskazane podmioty, administratorem Twoich danych osobowych jest również:
  • a) Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia;
  • b) Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia);
  • c) YouTube, którego dostawcą jest Google LLC, z siedzibą pod adresem 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA;
  • d) LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland);
  przy czym każdy z nich samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez Nas danych osobowych. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez w/w podmioty, przed skorzystaniem z dostarczanych przez nich kanałów dokładnie zapoznaj się z ich polityką prywatności.
 5. Zakres danych, które mogą być przetwarzane przez Nas oraz dostawców mediów społecznościowych, jest następujący:
  • 1) Facebook
   • a) Mamy dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony (liczba obserwujących fanpage/profil, wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage’a/profilu oraz poszczególnych postów, liczba polubień i reakcji, liczba komentarzy i udostępnień, liczba kliknięć w link oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam).
   • b) Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony z Facebook Ireland Limited dostępne są pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
   • c) Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Ireland Limited znajdą się w Polityce Prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation W przypadku, gdy wchodzisz na Nasz Profil spoza UE/EOG administratorem Twoich danych może być Meta Platforms Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California.
  • 2) YouTube
  • 3) LinkedIn
   • a) Mamy dostęp wyłącznie do danych liczbowych za dany okres (liczba profili, które odwiedziły profil, liczba wzmianek profilu, liczba nowych obserwujących oraz nowych kontaktów, liczba i rodzaj reakcji pod publikacją, liczba i treść komentarzy, liczba udostępnień publikacji, treść wiadomości wysyłanych poprzez serwis, dane zawarte w profilu – m. in. wizerunek, imię i nazwisko, wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, w przypadku profili prowadzonych przez przedsiębiorców: średni okres zatrudnienia u danego przedsiębiorcy, osoby powiązane pracujące u danego przedsiębiorcy, wykształcenie części pracowników).
   • b) Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu LinkedIn, znajdą się na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
   • c) Jeśli wchodzisz na nasz profil, jako użytkownik spoza UE/EOG naszym współadministratorem jest LinkedIn Corporation (1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA).
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • a) prowadzenia Naszych Profili w serwisach społecznościowych Facebook, LinkedIn oraz YouTube, w celu informowania za ich pomocą o prowadzonej działalności, promowaniu wydarzeń, informowania o naszej ofercie (świadczonych produktach i usługach), employer brandingu, prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów;
  • b) prowadzenia analiz statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych, dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z portali mediów społecznościowych należących do Nas.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w oparciu o niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 8. W przypadku, gdy zdecydujesz się nam przekazać dodatkowe dane osobowe poprzez użycie funkcjonalności oferowanej przez dostawcę danego serwisu społecznościowego (jak np. Sales Navigator w ramach LinkedIn), Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 9. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem w serwisach społecznościowych Facebook, LinkedIn oraz YouTube Naszych Profili mogą być przekazywane:
  • a) podmiotom świadczącym na Naszą rzecz usługi wsparcia technicznego dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, usługi marketingowe oraz promocyjne;
  • b) innym spółkom z Naszej grupy – aktualna lista spółek należących do Naszej grupy znajduje się tutaj: https://www.andea.com/company-entities/
  • c) podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza EOG do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.
 11. Facebook, LinkedIn oraz YouTube również mogą przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże:
  • a) Facebook deklaruje wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów.
  • b) YouTube może przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej informacji pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosecurity
  • c) Linkedln deklaruje wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1343190?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en
 12. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania zgodnie z Naszą polityką retencji, przy czym informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora, a dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Nasze strony w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisach.
 13. Dane osobowe gromadzone przez:
 14. W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1 niniejszej klauzuli. Przysługuje Ci:
  • a) Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych . Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
  • b) Prawo do wycofania zgody. Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
  • c) Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś Nas o tym zawiadomił.
  • d) Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
  • e) Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
  • f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Nasz prawnie uzasadniony interes.
  • g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • h) Prawa przysługujące w związku z korzystaniem z serwisów znajdą się odpowiednio na stronach: https://www.facebook.com/privacy/explanation https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube
 15. W związku ze specyfiką funkcjonowania wyżej wymienionych serwisów społecznościowych, informacje o działaniach podejmowanych przez użytkowników na tych stronach są jawne, a podanie danych całkowicie dobrowolne.
 16. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Nas do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

Publication:
piątek, 22 grudnia 2023
Share: